• سه پایه آلومینیوم لایکا با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه آلومینیومی سوکیا با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه آلومینیومی تک قفله زنیت با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه چوبی لایکا با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه چوبی لایکا با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه چوبی طرح نیکن با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه چوبی نیکن با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه چوبی ویلد با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه آلومینیومی طرح سوکیا با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه چوبی طرح ویلد با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
  • سه پایه نگهدار فلزی جهت تثبیت سه پایه در مکانهای لغزان و ناپایدار. این وسیله برای برپایی سریع سه پایه نیز به ...