• سه پایه چوبی لایکا با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
    • سه پایه چوبی لایکا با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
    • سه پایه چوبی نیکن با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
    • سه پایه چوبی ویلد با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
    • سه پایه آلومینیومی طرح سوکیا با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.
    • سه پایه چوبی طرح ویلد با سری تخت و قابل اتصال به تمامی دوربینهای دارای رزوه استاندارد.