• ترازیاب لایکا Leica NA2 تحت لیسانس سوئیس. با دقت 0.7mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری ...
    • ترازیاب لایکا Leica NA720 ساخت سوئیس. با دقت 2.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های ...
    • تزازیاب لایکا Leica NA724 ساخت سوئیس. با دقت 2mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های ...
    • ترازیاب لایکا Leica NA728 ساخت سوئیس. با دقت 1.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های ...
    • ترازیاب لایکا Leica NA730 ساخت سوئیس. با دقت 1.2mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری های ...
    • ترازیاب لایکا Leica NAK2 تحت لیسانس سوئیس. با دقت 0.7mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. مناسب جهت اندازه گیری ...