• ترازیاب ZEISS Ni050 ساخت آلمان. با دقت 5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. تصویر مستقیم.
  • ترازیاب ZEISS Ni2 ساخت آلمان. با دقت 1.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای چشمی جهت قرائت زاویه ...
  • ترازیاب ZEISS Ni2 ساخت آلمان. با دقت 1.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای چشمی جهت قرائت زاویه ...
  • ترازیاب ZEISS Ni40 ساخت آلمان. با دقت 2.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. توانایی قرائت زاویه افقی. دارای ...
  • ترازیاب ZEISS Ni50 ساخت آلمان. با دقت 3.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. توانایی قرائت زاویه افقی. دارای ...
  • ترازیاب ZIESS Ni O25 ساخت آلمان. با دقت 2.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای چشمی جهت قرائت زاویه ...
  • ترازیاب ZIESS Ni O25 ساخت آلمان. با دقت 2.5mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. دارای چشمی جهت قرائت زاویه ...
  • ترازیاب ZIESS NI-020A ساخت آلمان. با دقت 2.0mm± در 1 كیلومتر تراز یابی رفت و برگشتی. توانایی قرائت زاویه افقی. دارای ...