• تئودولیت دیجیتال Nikon NE-101 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری5 و 10 ثانیه ( متغییر - قابل انتخاب). یک طرف صفحه نمایش و ...
  • تئودولیت دیجیتال Nikon NE-10C ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش و دکمه ها در دو طرف. داراي ...
  • تئودولیت دیجیتال Nikon NE-10LC ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش و دکمه ها در دو طرف. داراي ...
  • تئودولیت دیجیتال Nikon NE-20SC ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. یک طرف صفحه نمایش و کیبرد. داراي ...
  • تئودولیت Nikon NT-2 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت Nikon NT-2B ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت Nikon NT-2C ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت Nikon NT-2CD ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت Nikon NT-2D ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت Nikon NT-3A ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت مکانیکی Nikon ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت دیجیتال Sokkia DT600 . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. توانایی نمایش ارزشهای برداشت شده با دقت 10 ...
  • تئودولیت دیجیتال SOKKIA DT600S . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. توانایی نمایش ارزشهای برداشت شده با دقت 5 ...
  • تئودولیت دیجیتال SOKKIA DT6S ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. صفحه نمایش در یک طرف. تصویر مستقیم. . Price:8IRR
  • تئودولیت SOKKIA TM20ES ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT2 . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 2 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT20E . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم. . Price:8IRR
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT20ES . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT20S . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم. . Price:8IRR
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT5AS . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. صفحه نمایش در یک طرف. تصویر مستقیم. . Price:8IRR
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT5S . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم. . Price:8IRR
  • تئودولیت SOKKISHA TM-1A ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 1 ثانیه. دقت فکوس 1.0m . تصویر مستقیم. دارای کمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت SOKKISHA TM-20HS ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت SOKKISHA TM10A ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای کمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت SOKKISHA TM10C ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای کمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت SOKKISHA TM10E زاویه یاب SOKKISHA TM10E ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت SOKKISHA TM20A ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 1.3m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت SOKKISHA TM20C ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت SOKKISHA TM20D ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت دیجیتال PENTAX ETH-10C ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گیری 5 و 10 ثانیه (قابل انتخاب). باقيمت مناسب. صفحه نمایش ...
  • تئودولیت دیجیتال PENTAX ETH20C . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 و 20 ثانیه (قابل انتخاب). کیبرد در یک طرف. تصویر ...
  • تئودولیت PENTAX FX-1 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. تصویر مستقیم. دارای قطب نما (مدل تیوبی) _ طول سوزن قطب نما ...
  • تئودولیت PENTAX TH-20C ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت PENTAX TH-20DC ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. تصویر مستقیم. دارای قطب نما (مدل تیوبی) _ طول سوزن قطب ...
  • تئودولیت PENTAX TH20D ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور. . Price:8IRR
  • تئودولیت دیجیتال PENTAX THE10C . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت دیجیتال PENTAX THE20C . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. کیبرد در یک طرف. تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت دیجیتال TOPCON DT-10P ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری - دو حالت 5 و 10 ثانیه. کیبرد در بغل صفحه نمایش در دو ...
  • تئودولیت دیجیتال TOPCON DT-130 ساخت ژاپن. یک طرف کیبرد و صفحه نمایش. داراي كمپانساتور. تصوير مستقيم. دراري ...
  • تئودولیت دیجیتال TOPCON DT-20A ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. کیبرد در بغل صفحه نمایش در یک طرف. تصویر ...
  • تئودولیت دیجیتال TOPCON DT-20AP ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. کیبرد در بغل صفحه نمایش در یک طرف. تصویر ...
  • تئودولیت دیجیتال TOPCON DT-20B ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 و 30 ثانیه. کیبرد و صفحه نمایش در یک طرف. تصویر ...
  • تئودولیت دیجیتال TOPCON DT-20S ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 و 20 ثانیه. کیبرد و صفحه نمایش در یک طرف. تصویر ...
  • تئودولیت دیجیتال TOPCON DT-30P ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 30 ثانیه. کیبرد در یک طرف. تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور ...
  • تئودولیت TOPCON LTL-20P ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 1.5m . تصویر مستقیم. ورودی جهت نصب چراغ لیزر ساز ...
  • تئودولیت TOPCON TL-10E ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. دقت فکوس 1.5m . دارای کمپانساتور. تصویر مستقیم. . Price:8IRR
  • TOPCON TL-10GF ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. دقت فکوس 1.5m . دارای کمپانساتور. تصویر مستقیم. . Price:8IRR
  • تئودولیت FOIF J2 ساخت چین. دقت اندازه گیری زاویه افقی 2 ثانیه و زاویه عمودی 6 ثانیه. دقت فکوس 1.8m . دارای ...