• توتال استیشن لایکا TS09 Plus R1000 ساخت سنگاپور. دقيق. دارای مدلها با دقتهای اندازه گيري 1و 2و 3و 5 ثانيه. داراي ...
  • توتال استیشن لایکا TS09 Plus R500 ساخت سنگاپور. دقیق. دارای مدلها با دقتهای اندازه گیری 1و 2و 3و 5 ثانیه. دارای ...
  • توتال استیشن لایکا TS06 Plus R1000 ساخت سنگاپور. دقیق. دارای مدلها با دقتهای اندازه گیری 1و 2و 3و 5و 7 ثانیه. دارای ...
  • توتال استیشن لایکا TS06 Plus R500 ساخت سنگاپور. دقیق. دارای مدلها با دقتهای اندازه گیری 1و 2و 3و 5و 7 ثانیه. دارای ...
  • توتال استیشن لایکا TS02 Plus R500 ساخت سنگاپور. دقیق. دارای مدلها با دقتهای اندازه گیری 3و 5و 7 ثانیه. دارای ...
  • توتال استیشن لایکا TS02 Plus ساخت سنگاپور. دقیق. دارای مدلها با دقتهای اندازه گیری 3و 5و 7 ثانیه. دارای ...
  • توتال استیشن لایکا TS09 Power ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 3 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TS09 ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 3 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك طرف. ...
  • توتال استیشن لایکا TS09 Ultra ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 3 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TS06 Power ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TS06 ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك طرف. ...
  • توتال استیشن لایکا TS06 Ultra ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TS02 Power ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره.یک طرف كیبرد . ...
  • توتال استیشن لایکا TS02 Ultra ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. یک طرف كیبرد . ...