• توتال استیشن لایکا TCR805 Power ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TCR805 Ultra ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TC705 . ساخت سوئیس دقت اندازه گیری 5 ثانیه کمپانساتور دو محوره کیبرد در دو طرف صفحه نمایش ...
  • توتال استیشن لایکا TCR705 ساخت سوئیس. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. اندازه گیری 170 متر بدون منشور. کمپانساتور دو ...
  • توتال استیشن لایکا TC407 . ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TCR407 Power ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TCR407 Ultra ساخت سوئیس. دقیق. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. كیبرد در یك ...
  • توتال استیشن لایکا TC307 ساخت سوئیس دقت اندازه گیری 7 ثانیه کمپانساتور دو محوره یک طرف کیبرد صفحه نمایش حرفی ...
  • توتال استیشن لایکا TCR307 ساخت سوئیس. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. اندازه گیری 170 متر بدون منشور. کمپانساتور دو ...
  • توتال استیشن Nikon NPL352 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. اندازه گیری تا 300 متر با رفلکتور برچسبی. اندازه گیری ...
  • توتال استیشن Nikon NPL362 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 3 ثانیه. اندازه گیری 300 متر با رفلکتور برچسبی. نمایش 200متر بدون ...
  • توتال استیشن Nikon NPL632 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 2 ثانیه. اندازه گیری 300متر با رفلکتور برچسبی. دارای ...
  • توتال استیشن Nikon DTM352 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. نمایش 100متر بدون نیاز به منشور با رفلکتور ...
  • توتال استیشن Nikon DTM362 ساخت ژاپن. دقیق. دقت اندازه گیری 3 ثانیه. اندازه گیری 100 متر با رفلکتور برچسبی. دارای ...
  • توتال استیشن Nikon DTM522 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 3 ثانیه. دارای نور لیزری راهنما. نمایش 100متر بدون نیاز به ...
  • توتال استیشن Nikon DTM532 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 2 ثانیه. دارای نور لیزری راهنما. نمایش 100متر بدون نیاز به ...
  • توتال استیشن Nikon DTM552 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 1 ثانیه. دارای نور لیزری راهنما. نمایش 100متر بدون نیاز به ...
  • توتال استیشن Nikon DTM652 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 1 ثانیه. درای نور لیزری راهنما. نمایش 100متر بدون نیاز به منشور ...
  • توتال استیشن Nikon DTM322 ساخت ژاپن. دقیق. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. دارای كمپانساتور تك محوره. یك طرف كیبرد. صفحه ...
  • توتال استیشن Nikon DTM332 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. نمایش 100متر بدون نیاز به منشور با رفلکتور ...
  • توتال استیشن Nikon NST-10SC ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 7 ثانیه با حالات متغییر 10 و 20 ثانیه. دارای کمپانساتور تک ...
  • توتال استیشن Nikon total Faldy-10i ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 3 ثانیه. دارای کمپانساتور. دو طرف کیبرد. صفحه نمایش حرفی ...
  • توتال استیشن Nikon total Faldy-EN2 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 2 ثانیه. توانائی اندازه گیری اشیاء بدون نیاز به منشور به ...
  • توتال استیشن Nikon Flex-10r ساخت ژاپن دقت اندازه گیری 5 ثانیه دارای کمپانساتور- دو طرف کیبرد صفحه نمایش حرفی ...
  • توتال استیشن Nikon Flex-10rs ساخت ژاپن دقت اندازه گیری 5 ثانیه دارای کمپانساتور- دو طرف کیبرد صفحه نمایش حرفی ...
  • توتال استیشن Nikon JEC Flex-5 ساخت ژاپن دقت اندازه گیری 10 ثانیه دارای کمپانساتور دو طرف کیبرد . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKIA LDT5S تئودولیت دیجیتال مجهز به EDM برای نمایش فاصله. ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. صفحه ...
  • توتال استیشن SOKKIA SET4BS ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گيري 5 ثانيه. یک طرف كيبرد . ضد آب. . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKIA SET5 ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گيري 5 ثانيه. دو طرف كيبرد . ضد آب. . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKIA SET5ES ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گيري 5 ثانيه. دو طرف كيبرد . ضد آب. . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKIA SET5S ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گيري 5 ثانيه. دو طرف كيبرد . ضد آب. . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKIA SET6ES ساخت ژاپن. دقيق. دارای مدلها با دقتهای اندازه گيري 10 و 20 ثانيه. یک طرف كيبرد . ضد ...
  • توتال استیشن SOKKIA SET6S ساخت ژاپن. دقيق. دارای مدلها با دقتهای اندازه گيري 10 و 20 ثانيه. یک طرف كيبرد . ضد ...
  • توتال استیشن SOKKISHA SET2 ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گيري 3 ثانيه. یک طرف كيبرد . ضد آب. . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKISHA SET4 ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گيري 5 ثانيه. دو طرف كيبرد . ضد آب. . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKISHA SET4AS ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گيري 5 ثانيه. دو طرف كيبرد . ضد آب. . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKISHA SET4S ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گيري 5 ثانيه. یک طرف كيبرد . ضد آب. . Price:10IRR
  • توتال استیشن SOKKISHA SDM-3FR10 تئودولیت دیجیتال مجهز به EDM برای نمایش فاصله. ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ...
  • توتال استیشن SOKKISHA SDM3E تئودولیت دیجیتال مجهز به EDM برای نمایش فاصله. ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه ...
  • توتال استیشن SOKKISHA SDM3E10 تئودولیت دیجیتال مجهز به EDM برای نمایش فاصله. ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه ...
  • توتال استیشن SOKKISHA SDM3FR10s تئودولیت دیجیتال مجهز به EDM برای نمایش فاصله. ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ...
  • توتال استیشن KOLIDA KTS-445L ساخت چین. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. دارای كمپانساتور دو محوره. صفحه کلید و نمایشگر 6 خطه ...
  • توتال استیشن PENTAX PTS-II05 ساخت ژاپن. دقت زاويه 5 یا 1 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. صفحه کلید و صفحه ...
  • توتال استیشن PENTAX PTS-III10 ساخت ژاپن. دقت زاويه 10 یا 5 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. صفحه کلید و صفحه ...
  • توتال استیشن PENTAX PTS-III10C ساخت ژاپن. دقت زاويه 10 یا 5 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. صفحه کلید و صفحه ...
  • تئودولیت EDM دار PENTAX PX-10D شبه توتال استیشن ساخت ژاپن. دقت زاويه 5 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. صفحه ...
  • تئودولیت EDM دار ENTAX PX-20D شبه توتال استیشن ساخت ژاپن. دقت زاويه 10 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. صفحه ...
  • توتال استیشن PENTAX RS-20C ساخت ژاپن. دقت زاويه 10 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. صفحه کلید و صفحه نمایش در ...
  • توتال استیشن TOPCON GTS-2R10 ساخت ژاپن. دقت زاويه 10 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. داراي استاندارد ضد ...
  • توتال استیشن TOPCON GTS-510 ساخت ژاپن. دقت زاويه 4 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. داراي استاندارد ضد ...
  • توتال استیشن TOPCON GTS-520F ساخت ژاپن. دقت زاويه 6 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. داراي استاندارد ضد ...
  • توتال استیشن TOPCON Guppy GTS 310F ساخت ژاپن. دقت زاويه 5 ثانيه. توانائي نمايش طول مايل+ طول افق+ اختلاف ارتفاع. اندازه ...
  • توتال استیشن TOPCON Guppy GTS 320F ساخت ژاپن. دقت زاويه 10 ثانيه. توانائي نمايش طول مايل+ طول افق+ اختلاف ارتفاع. اندازه ...
  • توتال استیشن TOPCON GUPPY GTS-10D ساخت ژاپن. دقت زاويه 10 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. داراي استاندارد ضد ...
  • توتال استیشن TOPCON GUPPY GTS-210F ساخت ژاپن. دقت زاويه 10 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. داراي استاندارد ضد ...
  • توتال استیشن TOPCON GUPPY GTS-2B ساخت ژاپن. دقت زاويه 6 ثانيه. تصوير مستقيم. داراي كمپانساتور. داراي استاندارد ضد ...