مطالب آموزشی

  • .1- ترازیاب ساده2- ترازیابهای با پیچ حرکت ارتفاعی3- ترازیاب دوترازه4- ترازیاب اتوماتیک"شرح انواع ترازیاب"1- تراز یاب ساده:(Dumpy Level) این ترازیاب ها دارای ساختمان بسیار ساده بوده و معمولاً در کارگاه های ساختمانی آنرا بکار می برند. دوربین این ترازیابها ...
  • ترازیاب (نیوُ) وسیله ای اپتیکی است که جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین دو یا چند نقطه نسبت به هم و یا نسبت به یک سطح مبنا در نقشه برداری و یا ساخت و ساز استفاده میگردد. از جمله دستگاه های اولیه مورد استفاده  جهت تراز یابی تراز آبی (Water Level) بوده که ...