• مترلیزری Leica D810 دیستومتر Leica D810 ساخت سوئیس. بسیار دقیق با دقت اندازه گیری 1.0mm-/+ طول اندازه گیری 0.01m - 200m ....... ## ...
  • مترلیزری Leica D510 دیستومتر Leica D510 ساخت سوئیس. بسیار دقیق با دقت اندازه گیری 1.0mm-/+ طول اندازه گیری 0.01m - 200m ....... ## ...
  • مترلیزری Leica X310 دیستومتر Leica X310 ساخت سوئیس. بسیار دقیق با دقت اندازه گیری1.0mm -/+. طول اندازه گیری: 0.01m ~ 100m لیزر ...
  • مترلیزری Leica D210 دیستومتر Leica D210 ساخت سوئیس. بسیار دقیق با دقت اندازه گیری1.0mm±. طول اندازه گیری: 0.01m ~ 80m لیزر ...
  • مترلیزری Leica D2 دیستومتر Leica D2 ساخت سوئیس. طول اندازه گیری: 50 متر ( در شرایط مناسب تا 60 متر) دقیق. دارای ...
  • مترلیزری Leica D3 دیستومتر Leica D3 ساخت سوئیس. فوق العاده دقیق. قطعه تا شو پایینی با تشخیص موقعیت خودكار. دارای ...
  • مترلیزری Leica D5 دیستومتر Leica D5 ساخت سوئیس. بسیار دقیق. قطعه تا شو پایینی با تشخیص موقعیت خودكار. دارای روشنائی ...
  • مترلیزری Leica D8 دیستومتر Leica D8 ساخت سوئیس. بسیار دقیق با دقت اندازه گیری 1.0mm-/+ طول اندازه گیری 0.05m - 200m دارای ...
  • مترلیزری Leica A5 دیستومتر Leica A5 ساخت سوئیس. دقیق. قطعه تا شو پایینی با تشخیص موقعیت خودكار. دارای روشنائی صفحه ...
  • ساخت سوئیس دقت اندازه گیری : +/-1.5mm اندازه گیری طول در شرایط نا مناسب : 0.05m- 60m اندازه گیری طول در شرایط مناسب : ...
  • مترلیزری Laitz HLD100 دیستومتر Laitz HLD100 ساخت چین. دقت اندازه گیری1.5mm ±. مدت زمان اندازه گیری 0.1 تا 4 ثانیه طول ...
  • مترلیزری Laitz HLD40 دیستومتر Laitz HLD40 ساخت چین. دقت اندازه گیری1.5mm ±. مدت زمان اندازه گیری 0.1 تا 4 ثانیه طول اندازه ...
  • مترلیزری Laitz HLD60 دیستومتر Laitz HLD60 ساخت چین. دقت اندازه گیری1.5mm ±. مدت زمان اندازه گیری 0.1 تا 4 ثانیه طول اندازه ...
  • ساخت استرالیا دقت اندازه گیری در شرایط ایده آل : +/-1.0mm دقت اندازه گیری در شرایط نا مناسب : +/-2.0mm اندازه گیری ...